Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

The way this photo is done. Like. Technically. Wow.

July 06 2015

6035 b352
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
5315 6818 500
Reposted fromEllivnod Ellivnod viatosiaa tosiaa
8383 0372 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaWascon Wascon
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne viaoblivious oblivious
3437 f714 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatosiaa tosiaa

June 28 2015

2702 f79c
Reposted frommoai moai vianiee niee
2322 481c
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow vialifeless lifeless
6770 25a6 500
Reposted fromthinredline thinredline viawrrona wrrona
8740 0f6d 500
Reposted fromcorvax corvax vialifeless lifeless
to sie jeszcze nie zagoiło, jest jak świeża rana- niby nie krwawi, ale wystarczy dotknąć mocniej, nieostrożnie i wszystko zaczyna się od nowa.
— "Mojry"

June 26 2015

1159 f1e8 500
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly vialifeless lifeless
 ale taki już jestem, stale proszę o wybaczenie, i zdarzało się nawet, że prosiłem sam siebie, bym sam sobie wybaczył to, czym byłem, co tkwiło w mej naturze...
— Bohumil Hrabal/zbyt głośna samotność
Reposted fromsfeter sfeter vialifeless lifeless
(...) jestem bezdomny tak bardzo jak gdybym nie mieszkał na ziemi ale tkwił w przestrzeniach międzyplanetarnych, jako osobny glob.
— Witold Gombrowicz, Dziennik (1955)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie vialifeless lifeless
jestem emocjonalnym wrakiem, jestem w środku popierdolona.
— myśl na dziś.
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialifeless lifeless

June 25 2015

3903 46ce
Reposted fromadaamanth adaamanth
Masz usta pocięte chłodem zdań
— Piotr Rogucki
Reposted fromaletodelio aletodelio viapatos patos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl